ردیف

عنوان طرح/ پایان‌نامه

تاریخ خاتمه طرح/دفاع پایان‌نامه

نام مجری طرح

نام دانشجو

1

بررسی علل و ماهیت خطاهای پزشکی رخ داده در نظام گزارش دهی داوطلبانه در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر از سال ۱۳۹۸ الی 1399

۱۴۰۱

دکتر مریم عامری

عطیه انصاری

2

تاثیر جبران خودکار تیوب (ATC) بر میزان پیپ داخلی بیماران انسدادی مزمن ریه در بخش مراقبت های ویژه

۱۴۰۱

دکتر امید مرادی مقدم 

شهاب محمدی

3

مقایسه اثر اارحی کازوتومی خلفی و قدامی در کاهش حملات افتادن در بیماران مبتلا به حملات سقوط به دنبال صرع مقاوم به دارو در بیمارستان فیروزگر در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱

۱۴۰۱

دکتر وحید حیدری

دکتر محمد حسنی

4

بررسی عوامل مرتبط با وقوع DVT در بیماران تحت فیکساسیون خلفی ستون فقرات کمری از سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱

۱۴۰۱

دکتر علیرضا دستمالچی

دکتر بنیامین کاظمی

5

عیین تاثیر فشار نبض، فشار خون و ضربان قلب اولیه در بیماران نارسایی قلبی حاد بر طول مدت بستری

۱۴۰۱

دکتر مرجان حاج احمدی

سارا روزبان

6

بررسی شیوع شکست درمان در بیماران با شکستگی های بدون جابجایی گردن فمور (گاردن تیپ ۱ و ۲)

۱۴۰۱

دکتر کریم پیسوده

اسماعیل اسن

۷

مقایسه دو روش جراحی DHS و PFNA در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک تیپ A2 در یک مطالعه RCT

۱۴۰۱

دکتر امید الهی فر

فریدون محمدیان پور

Template settings