مرکز توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر

ریاست مرکز

دکتر مصطفی الماسی دوغایی

https://isid.research.ac.ir/Mostafa_AlmasiDoghaei

کارشناس مرکز

فهیمه شجاعی

 

 

مشاورآمار زیستی مرکز

 مریم زارعی

 

 

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر زینب علیزاده

 

 

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر مینا فروزنده

https://isid.research.ac.ir/Mina_Frozande

اعضای شورای پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر نیکو امتیازی

 

https://isid.research.ac.ir/Nikoo_Emtiazi

دکتر زهرا میرزا عسگری

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Mirzaasgari2

دکتر معصومه باقر زاده چم

https://isid.research.ac.ir/Masumeh_BagherzadehCham

دکتر ندا رحیمیان

https://isid.research.ac.ir/Neda_Rahimian

دکتر فرانک رخ تابناک

https://isid.research.ac.ir/Faranak_Rokhtabnak

دکتر مریم عامری

https://isid.research.ac.ir/Maryam_AmeriMahabadi

دکتر سمیه نوعی

https://isid.research.ac.ir/Somayyeh_NoeiTeymoordash

دکتر منیژه عطایی

https://isid.research.ac.ir/Manizhe_AtaeeKachuie

دکتر سیده هدی مهدوی

https://isid.research.ac.ir/Hoda_Mahdavi

دکتر امید الهی فر

https://isid.research.ac.ir/Omid_Elahifar

دکتر حسام جهاندیده

https://isid.research.ac.ir/Hesam_JahandidehSabet

دکتر سید حمزه موسوی

https://isid.research.ac.ir/Mousavi_SeyedHmazeh

دکتر مهدی نیکوبخت

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Nikoobakht

Template settings