مقالات مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیروزگر سال ۲۰۲۰

 
  
ردیف                           عنوان مقاله نوع نشریه                        نوع نمایه      عنوان نشریه-تاریخ چاپ-شماره و جلد و صفحه                        نویسنده اول و مسئول  مقاله 
۱ A meta-analysis on diagnostic accuracy of serum HLA-G level in breast cancer * ORIGINAL RESEARCH     ISI (ESCI), Scopus Expert Review of Precision Medicine and Drug
Development
۲۰۲۰, VOL. ۵, NO. ۲, ۱۰۹–۱۱۴
soheila sayad
۲ Polyvinylidene Fluoride Mesh Use in Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy in Patients with Obstructive Defecation Syndrome for the First Time ORIGINAL RESEARCH ISI, Scopus, PubMed, Embase Journal of Investigative Surgery
 J Invest Surg
. ۲۰۲۰ May ۱۸;۱-۶
Mahdi Alemrajabi
۳ Aripiprazole for prevention of delirium in the neurosurgical intensive care unit: a double-blind, randomized, placebo-controlled study * Clinical Trial ISI, Scopus, PubMed, Embase Eur J Clin Pharmacol
. ۲۰۲۰ Apr;۷۶(۴):۴۹۱-۴۹۹
Majid Mokhtari
۴ A novelty in laparoscopic total colectomy with natural orifice specimen extraction using a plastic cover Original Article Scopus, DOAJ j  coloproctol  (rio  j).  ۲  ۰  ۲  ۰;۴  ۰(۳):۲۳۷–۲۴۲ Mahdi Alemrajabi
۵ Prenatal urinary concentrations of environmental phenols and birth outcomes in the mother-infant pairs of Tehran Environment and Neurodevelopmental Disorders (TEND) cohort study *   ISI, Scopus, PubMed, Embase Environmental Research
Volume ۱۸۴, May ۲۰۲۰, ۱۰۹۳۳۱
Akram Jamal
۶ Percutaneous balloon kyphoplasty in the treatment of vertebral compression fractures: a single-center analysis of pain and quality of life outcomes Original Article ISI, Scopus, PubMed, Embase Br J Neurosurg
. ۲۰۲۰ Jun ۹;۱-۴.
Mehdi Nikoobakht
۷ Differences in right ventricular dysfunction in patients with idiopathic pulmonary hypertension versus secondary pulmonary hypertension * ORIGINAL RESEARCH  ISI (ESCI), Scopus, PubMed Adv Respir Med ۲۰۲۰;۸۸(۱):۱-۵ Sepideh Emami
۸ Coronary dissection with ST elevation myocardial infarction responding to thrombolytic and conservative therapy alone Case Report     ISI (ESCI), Scopus, PubMed, Embase FUTURE CARDIOLOGY VOL. ۱۶, NO. ۴ Morteza Safi
۹ A case of aberrant bilateral vertebral arteries orgin presenting with right VA dissection * Case Report     ISI (ESCI), Scopus, PubMed, Embase Caspian J Intern Med
. Winter ۲۰۲۰;۱۱(۱):۱۱۶-۱۱۹
Maryam Bahadori
۱۰ Evaluation of the effect of endoscopic partial middleturbinectomy surgery on the quality of life of patients with chronic rhinosinusitis and nasal polyps * Original Contribution ISI, Scopus, PubMed Rhinology
. ۲۰۲۰ Jun ۱;۵۸(۳):۲۰۸-۲۱۲
M M Delarestaghi
۱۱ Cell proliferation, apoptosis, and angiogenesis in non-functional pituitary adenoma: association with tumor invasiveness Original Article ISI, Scopus, PubMed, Embase Endocrine
. ۲۰۲۰ Sep;۶۹(۳):۵۹۶-۶۰۳
Maliheh Ghadir
۱۲ Beta-Amyloid-Dependent miRNAs as Circulating Biomarkers in Alzheimers Disease: a Preliminary Report * a Preliminary Report ISI, Scopus, PubMed, Embase J Mol Neurosci
. ۲۰۲۰ Jun;۷۰(۶):۸۷۱-۸۷۷
Seyedeh Nazanin Hajjri
۱۳ Rivaroxaban as an Alternative Agent for Heparin-Induced Thrombocytopenia Therapeutics ISI, Scopus, PubMed, Embase J Clin Pharmacol
. ۲۰۲۰ Jun ۱۰
Maryam Farasatinasab
۱۴ Can Colchicine as an Old Anti-Inflammatory Agent Be Effective in COVID-۱۹? Letter to the Editor ISI, Scopus, PubMed, Embase J Clin Pharmacol
. ۲۰۲۰ Jul;۶۰(۷):۸۲۸-۸۲۹
Somayyeh Nasiripour
۱۵ Keep the corners; impact of chemotherapy on renal function * News and Views Scopus, Embase J Nephropathol.
January ۲۰۲۰ ۲۰۲۰;۹(۱):e۰۲
Ali Hasanpour Dehkordi
۱۶ Phytobezoar Within Meckel’s Diverticulum Presenting With Partial Intestinal Obstruction * Case Report google scholar
Open Access
 Case Reports in Clinical Practice. ۲۰۲۰; ۵(۱):۱۹-۲۲ Reza Mosaddegh
۱۷ Blood Lead Level and Toxicity in Opium Smokers; a Comparison between inhalation and Ingestion of Opium Review Article Embase, DOAJ Asia Pacific Journal of Medical Toxicology Abbas Aghabiklooei
۱۸ Evaluating the effect of gentamicin-clindamycin lavage on post-operational pain and infection through laparoscopic colectomy surgery * Original Article Scopus, DOAJ j  coloproctol  (rio  j).  ۲  ۰  ۲  ۰;۴  ۰(۱):۸–۱۱ Alireza  Negahi
۱۹ Comparison of protein-binding malondialdehyde level between breast cancer, fibroadenoma and normal tissues in cases of breast surgery; a pilot study * Original Article google scholar
????????
Ann Res Antioxid. ۲۰۱۹;۴:e۰۲  Soheila Sayad
 
Template settings