با توجه به تعریفی که از دانشگاه علوم پزشکی ارایه می شود ، دانشگاه علوم پزشکی  یک مرکز آموزشی درمانی پژوهشی می باشد که هر سه مورد ذکر شده در بیمارستان ها مستقر می باشد . مرکز توسعه تحقیقات بالینی  بیمارستان فیروزگر در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران و فراگیران محترم و همچنین برگزاری شورای پژوهشی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی از طریق توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی بالینی در کلیه زمینه ها ارائه خدمت نماید.


تاریخچه

با توجه به تاکیدات روزافزون بر امر پژوهش و همچنین گسترش پژوهشهای بالینی در مراکز آموزشی- پژوهشی مربوطه و از جمله بیمارستانهای آموزشی- درمانی، مراکز توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانها مورد توجه خاصی قرار گرفته است.
مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیروزگر (FCRDC) پس از تلاشها و پیگیریهای مستمر در طی سال ۱۳۸۸ , در نهایت در اواخر سال ۱۳۸۸ تشکیل شد.
 تصویب نهایی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریورماه ۱۳۸۹

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر: دکتر شکیبا

مستندات فیزیکی واحد:
۱)محل استقرار : تهران، میدان ولی عصر ، خیابان شهید ولدی، کوچه فیروزگر، حیاط اورژانس، ساختمان سپهر، طبقه اول، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیروزگر.
۲)امکانات زیر ساختی مرکز توسعه تحقیقات بالینی: مساحت این مرکز ۷۰ متر می باشد.

Template settings