اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیروزگر

 

ردیف نام و نام خانوادگی عضو شورا عنوان 
۱ جناب آقای دکتر سید عباس متولیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
۲ جناب تقای دکتر فرهاد زمانی مدیر عامل بیمارستان فیروزگر
۳ جناب آقای دکتر مهدی نیکوبخت معاون پژوهشی بیمارستان فیروزگر
۴ جناب آقای دکتر مهدی عالم رجبی رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر
۵ سرکار خانم رخساره عقیلی اپیدمیولوژیست شورا
Template settings